Next.gif (1086 bytes) Prev.gif (1069 bytes)

Charlie sports his new hat