Next.gif (1086 bytes)Prev.gif (1069 bytes)

Baptism of Thomas Curtis

TCRbaptism.jpg (57102 bytes)