Next.gif (1086 bytes)Prev.gif (1069 bytes)

Hard work on a hot day

07270024.jpg (59822 bytes)