Next.gif (1086 bytes)Prev.gif (1069 bytes)

Dining room. Kitchen in the background

07150006.jpg (55473 bytes)