Next.gif (1086 bytes) Prev.gif (1069 bytes)

Ski Train


 Dot Kirby, Kathy Nemeth, me, Charlie