Next.gif (1086 bytes) Prev.gif (1069 bytes)

Norway, 1985